Stadgar

Stadgar för Film- och TV-producenterna i Sverige ek för

§ 1 Namn, ändamål och säte
Film- och TV-producenterna ek för (härefter Föreningen) har till ändamål att tillvarata medlemmarnas ekonomiska intressen och företräda medlemmarna i frågor som rör villkoren för produktion och exploatering av film, tv och reklamfilm. Medlemmarna skall delta i verksamheten genom att nyttja föreningens tjänster. Styrelsens säte är i Stockholm.

§ 2 Medlemskap
Föreningen är öppen för medlemskap för svenska produktionsbolag som är självständiga i förhållande till beställare (tv-kanal, streamingtjänst, reklambyrå, annonsör eller liknande) och vars huvudsakliga verksamhet är produktion av film, tv och reklamfilm. Bolag som helt eller delvis ägs av beställare och huvudsakligen producerar innehåll för samma beställare anses inte som självständiga.

§ 3 Inträde
Ansökan om medlemskap skall inges till Föreningen skriftligt tillsammans med uppgifter för bedömande av om sökanden bedriver den i § 2 avsedda verksamheten i överensstämmelse med dessa stadgar och för Föreningen i övrigt gällande bestämmelser. I ansökan skall anges minst en sektion som den sökandes verksamhet överensstämmer med och som den sökande önskar vara med i. Inträde i Föreningen beviljas av styrelsen efter beredning i sektionen. Kopia av Föreningens stadgar översänds till ny medlem med meddelande om att medlemskapet inte börjar gälla förrän medlem till styrelsen skriftligen bekräftat att den tagit del av stadgarna och accepterar bestämmelserna.

§ 4 Upphörande av medlemskap
Medlem skall beviljas utträde ur Föreningen efter skriftlig anmälan om utträde till styrelsen. Styrelsen äger utesluta medlem som trots skriftlig påminnelse är i dröjsmål med mer än 6 månader att betala debiterade medlemsavgifter. Styrelsen äger också utesluta medlem Styrelsen äger också utesluta medlem som inte uppfyller kriterierna för medlemskap enligt 2 §, som brutit mot Föreningens stadgar eller mot beslut fattade i enlighet med dessa stadgar eller som med avsikt skadar Föreningen eller uppenbarligen motarbetar Föreningens ändamål eller intressen. Utom i de fall lagen om ekonomiska föreningar särskilt stadgar, äger avgång ur Föreningen rum vid utgången av det räkenskapsår som slutar näst efter en månad sedan medlem sagt upp sig till utträde, uteslutits eller annan omständighet som föranlett avgången inträffat. Vid upphörande av medlemskap har medlem inte rätt att återfå något av vad denne till Föreningen inbetalat eller att i övrigt erhålla någon del av Föreningens tillgångar.

§ 5 Medlems skyldigheter
Medlem har skyldighet att rätta sig efter Föreningens stadgar samt av Föreningen eller på dess vägnar fattade beslut och träffade avtal.

§ 6 Insats och avgifter
Varje medlem skall delta med en insats som betalas kontant vid inträdet. Insatsen i föreningen är 1000 kr. Föreningsstämman får besluta om en årlig medlemsavgift, dock högst 1000 kr. Som ersättning för föreningens tjänster får föreningen ta ut serviceavgifter av medlemmarna.

§ 7 Föreningsstämma
Föreningens medlemmar utövar sin rätt att besluta i Föreningens angelägenheter vid föreningsstämma där varje medlem har en röst. Ordinarie föreningsstämma skall hållas i Stockholm en gång om året, före utgången av maj månad. Extra föreningsstämma skall hållas när styrelsen, revisor eller minst en tiondel av de röstberättigade medlemmarna så begär det. Vid extra föreningsmöte får inga andra ärenden än de som anges i kallelsen behandlas. Kallelse skall ske skriftligen per post eller per email och skickas tidigast fyra veckor före stämman och senast två veckor före ordinarie och en vecka före extra föreningsstämma. Styrelsen svarar för att samtliga medlemmar kallas till föreningsstämma. I kallelsen skall anges de ärenden som skall behandlas. Andra meddelanden lämnas på samma sätt. Föreningsstämman är beslutsför om minst en tredjedel av Föreningens medlemmar är närvarande. Som Föreningsstämmans mening skall anses den mening som majoriteten av närvarande medlemmar enas om. Vid lika röstetal äger mötets ordförande utslagsröst utom vid val, då lotten avgör. Medlem utövar sin rösträtt på Föreningsstämma genom ledande befattningshavare hos respektive medlemsföretag. På ordinarie föreningsstämma skall följande ärenden förekomma:
• Val av ordförande och sekreterare (protokollförare) för stämman
• Upprättande och godkännande av röstlängd
• Fråga om mötets behöriga utlysande
• Val av justeringsmän
• Fastställande av dagordning
• Framläggande av styrelsens verksamhetsberättelse inklusive balans- och
resultaträkning för det gångna räkenskapsåret
• Framläggande av revisorns berättelse över styrelsens förvaltning för räkenskapsåret
• Beslut om fastställande av balans- och resultaträkning och resultatets disposition
• Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
• Val av ny ordförande, styrelse, revisor och valberedning
• Val av representanter i externa organ
• Fastställande av ev. arvode till styrelse och revisor för tiden intill nästa ordinarie
föreningsstämma
• Fastställande av medlemsavgifter för nästkommande verksamhetsår
• Övriga ärenden vilket skriftligen har anmälts senast en vecka före stämman

§ 8 Styrelse
Styrelsen organiserar och förvaltar Föreningens angelägenheter. Styrelsen lägger upp Föreningens strategi och fastställer arbetsområden och aktiviteter. Styrelsen skall innehålla minst tre representanter för varje sektion och bestå av som mest totalt tio ledamöter. Styrelsens ledamöter nomineras av sektionerna och väljs på ordinarie föreningsstämma för en tid av ett år. Styrelsens ordförande kallar till styrelsemöten när så behövs, som regel minst fyra gånger per år. Styrelsen skall också sammankallas av ordföranden på begäran av enskild styrelseledamot. Kallelse till styrelsemöten skall ske skriftligen per post eller per e-mail och i kallelsen skall anges vilka ärenden som skallbehandlas på styrelsemötet. Styrelsen är beslutsför om minst hälften av styrelsens ledamöter är närvarande och som styrelsens beslut skall gälla den mening som mer än hälften av närvarande ledamöter enas kring. Vid lika röstetal skall ordförandens röst vara utslagsgivande. Protokoll skall föras över styrelsemöten och kopior av styrelseprotokoll distribueras även till ledamöter som inte varit närvarande på styrelsemöte. Föreningens firma tecknas av styrelsen i dess helhet, eller av ordföranden och en annan av styrelsens ledamöter gemensamt eller av dem styrelsen därtill utser. För löpande förvaltningsåtgärder kan styrelsen ge fullmakt till Föreningens föreningssekreterare. Föreningen skall ha en auktoriserad revisor som utses på ordinarie föreningsstämma med mandattid fram till nästa ordinarie föreningsstämma.

§ 9 Föreningssekreterare
Föreningssekreteraren skall handha Föreningens löpande angelägenheter och biträda Föreningen vid förhandlingar. Föreningssekreteraren skall vidare ansvara för Föreningens kassa och redovisning samt därvid iakttaga bokföringslagens krav. Föreningssekreteraren skall vid fullgörandet av sitt uppdrag följa de riktlinjer och anvisningar som styrelsen
meddelar.

§ 10 Sektioner
Föreningen skall ha sektioner för särskilda produktionsområden. Varje medlem skall ingå i minst en sektion. Sektionerna skall ha en sektionsordförande och en sektionsstyrelse. Sektionsstyrelsen skall inför varje nytt räkenskapsår till Föreningens styrelse föreslå prioriterade arbetsområden och aktiviteter för Föreningen för det kommande året. Protokoll
skall föras över sektionsstyrelsens möten och distribueras till Föreningens styrelse, samt till ledamöter som inte varit närvarande på mötet.

§ 11 Räkenskaper och revision
Föreningens räkenskapsår är 1 januari – 31 december. Före utgången av nästföljande mars månad skall styrelsens berättelse och Föreningens räkenskaper överlämnas till revisorn, vilken har att avge revisionsberättelse före utgången av april månad.

§ 12 Stadgeändring
Beslut om ändring av stadgar kan tas på en stämma om beslutet har biträtts av nio tiondelar av de röstberättigade. Beslutet är även giltigt om det fattas på två på varandra följande stämmor och två tredjedelar av de röstberättigade på den senare stämman antar beslutet. I vissa fall krävs högre majoritet enligt lagen om ekonomiska föreningar.

§ 13 Likvidation
Beslut om att Föreningen skall likvideras kräver för sin giltighet att samtliga röstberättigade har förenat sig om beslutet eller detta har fattats på två på varandra följande föreningsstämmor och på den senare stämman biträtts av minst två tredjedelar av de röstande. I händelse så sker, eller om Föreningen tvångslikvideras av skäl som anges i lagen om ekonomiska föreningar, skall Föreningens tillgångar fördelas mellan medlemmarna i paritet med erlagda avgifter under de tre senaste räkenskapsåren.

Stadgar för Film&TV-Producenterna


Nyhet - Ekologisk hållbarhet

Film&TV-Producenterna inleder samarbete med Green Producers Club

Film&TV-Producenterna har idag ingått ett samarbetsavtal med Green Producers Club (GPC). Samarbetet ger Film&TV-Producenternas medlemmar 30% rabatt på klimatverktyget Green Producers Tool, samt stöd och till...

Nyhet - Årsstämma

Ny styrelse i Film&TV-Producenterna

I onsdags höll Film&TV-Producenterna sin årsstämma på Sjöfartshuset i Stockholm. Vid stämman valdes bland annat nya styrelser. Som ordinarie ledamöter till styrelse och sektionsstyrelser valdes: Styrels...

Nyhet - Remissvar

Remissvar om ny upphovsrättsutredning

Regeringen har gjort en översyn av upphovsrättslagens bestämmelser om inskränkningar i upphovsrätten. Film&TV-Producenterna har var...

Nyhet - Audiovisuell politik

Högt tempo och högprofilerat på Film&TV-Producenternas politiska seminarium

Hur skapas bästa möjliga förutsättningar för produktion av svensk film och tv på en marknad i snabb förändring? Hur ska Sveriges aud...

Nyhet - Ekologisk hållbarhet

Filmat samtal: Inspirationsdag för hållbar film- och tv-produktion

I förra veckan bjöd branschrådet för ekologisk hållbarhet in till en inspirationsdag om hållbara lösningar inom film- och tv-produkti...

Läs fler nyheter