Publicerad: 2024/05/15
Nyhet - Årsstämma

Årsstämma i Film&TV-Producenterna

Varmt välkommen till Film&TV-Producenternas årsstämma den 29 maj kl. 11-13 inkl. lunch.

Anmäl dig här senast den 22 maj (med anledning av lunchbeställning).

Om du eller annan representant från bolaget inte har möjlighet att närvara ber vi dig att fylla i fullmakt och skicka in till oss senast den 22 maj.

Föredragningslista för stämmodelen
1.   Stämmans öppnande
2.   Val av ordförande och sekreterare (protokollförare) för stämman
3.   Upprättande och godkännande av röstlängd
4.   Fråga om mötets behöriga utlysande
5.   Val av justeringsmän
6.   Fastställande av dagordning
7.   Framläggande av styrelsens verksamhetsberättelse inklusive balans- och resultaträkning för det
gångna räkenskapsåret
8.   Framläggande av revisionsberättelse över styrelsens förvaltning för räkenskapsåret
9.   Beslut om fastställande av balans- och resultaträkning och resultatets disposition
10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
11. Val av ordförande, styrelse, sektionsstyrelser
12. Val av representanter i externa organ
13. Val av valberedning
14. Val av revisor och revisorssuppleant
15. Fastställande av arvode till styrelse och revisor för tiden intill nästa ordinarie
föreningsstämma
16. Fastställande av medlemsavgifter för nästkommande verksamhetsår
17. Övriga ärenden vilka skriftligen har anmälts senast en vecka före stämman
18. Stämmans avslutande


Nyhet - Ekologisk hållbarhet

Film&TV-Producenterna inleder samarbete med Green Producers Club

Film&TV-Producenterna har idag ingått ett samarbetsavtal med Green Producers Club (GPC). Samarbetet ger Film&TV-Producenternas medlemmar 30% rabatt på klimatverktyget Green Producers Tool, samt stöd och till...

Nyhet - Årsstämma

Ny styrelse i Film&TV-Producenterna

I onsdags höll Film&TV-Producenterna sin årsstämma på Sjöfartshuset i Stockholm. Vid stämman valdes bland annat nya styrelser. Som ordinarie ledamöter till styrelse och sektionsstyrelser valdes: Styrels...

Nyhet - Remissvar

Remissvar om ny upphovsrättsutredning

Regeringen har gjort en översyn av upphovsrättslagens bestämmelser om inskränkningar i upphovsrätten. Film&TV-Producenterna har var...

Nyhet - Audiovisuell politik

Högt tempo och högprofilerat på Film&TV-Producenternas politiska seminarium

Hur skapas bästa möjliga förutsättningar för produktion av svensk film och tv på en marknad i snabb förändring? Hur ska Sveriges aud...

Nyhet - Ekologisk hållbarhet

Filmat samtal: Inspirationsdag för hållbar film- och tv-produktion

I förra veckan bjöd branschrådet för ekologisk hållbarhet in till en inspirationsdag om hållbara lösningar inom film- och tv-produkti...

Läs fler nyheter